Nieuwsbrief

Vraag de nieuwsbrief aan en blijf op de hoogte van Golfclub Heelsum
Terug04-12-2016

Voor tweede keer het GEO-certificaat !


Historie

Niet alle golfbanen in de wereld worden duurzaam onderhouden. In binnen en buitenland stonden  golfbanen vaak bekend om het overmatig gebruik van bestrijdingsmiddelen, kunstmest, grond en  oppervlaktewater. Gelukkig komt hierin snel verandering, nu bij de meesten van ons is doorgedrongen dat de samenleving moet verduurzamen, willen we nog een leefbare planeet overhouden voor toekomstige generaties. Ook bij de meeste golfbanen is het roer om. Ze zijn de weg ingeslagen van duurzaam beheer, waarbij zorgvuldig wordt omgesprongen met natuurlijke hulpbronnen en het behoud van diversiteit van flora en fauna. Golfclub Heelsum heeft reeds vanaf haar oprichting duurzaam beheer hoog in haar vaandel staan. De meeste clubleden zijn er zich van bewust dat wij golfen in een prachtig gebied, “de Helsum”, dat tot begin vorige eeuw onderdeel was van de Veluwezoom, met schrale gronden begroeid met heide waar schaapskuddes graasden.  Na ontginning rond 1900 is het gebied tot 2000 als landbouwgrond in gebruik geweest. Nu is een derde deel van de landbouwgronden omgevormd tot golfbaan, en een derde deel wordt op termijn omgevormd tot nieuwe natuur. Ook bevindt onze baan zich op historische grond, waar op 17 september 1944 de 1st British Airborne Division landde in het kader van de “ Operation Market Garden”, met als doel de brug in Arnhem in bezit te krijgen.
Kortom, Golfbaan Heelsum verdient het om duurzaam beheerd te worden. Het beheer is gericht op het behoud en zo mogelijk verhoging van de diversiteit in flora en fauna zoals die voorkomt op de Veluwe, met heide en een verscheidenheid aan grassoorten en bomen zoals grove den, berk en eik. Golfbaan Heelsum spiegelt zich graag aan Engelse en Schotse voorbeelden van klassieke heidebanen, waarbij gebruik wordt gemaakt van het oorspronkelijke landschap met  unieke holes, gedicteerd door de omgeving en de natuur, en natuurlijke bunkers (oorspronkelijk waren het schuilplaatsen voor schapen). Ook wordt de natuur toegestaan de fairways plaatselijk te onderbreken ter versterking van het natuurbeeld. Vanwege de dominantie van de natuur in de baan worden de natuuronderdelen afzonderlijk onderhouden met het oog op verdere ontwikkeling van flora en fauna.


Een indruk van de “Alwoodley” die geldt als referentiebaan voor GC Heelsum.

Onze baan heeft door opzettelijke verschaling van de grond en aanleg van heide al het karakter van een heidebaan.
 

GEO en GEO-certificaat

GEO staat voor Golf Environmental Organisation (https://www.golfenvironment.org/about/geo). Golfbaan Heelsum ontving in 2013 voor het eerst het GEO-certificaat, hetgeen betekent dat de golfbaan zo duurzaam mogelijk beheerd wordt, waarbij o.a. gekeken wordt naar (1) beheer van landschap en  natuur, (2) gebruik van water, kunstmest en pesticiden, (3) energieverbruik en afvalbeheer. Het GEO-certificaat is drie jaar geldig. In juli 2016 is een GEO hercertificeringsaanvraag ingediend die recentelijk is goedgekeurd, nadat een evaluator onze aanvraag op GEO criteria heeft getoetst en een locatiebezoek heeft uitgevoerd. Een golfbaan kan niet op alle bovengenoemde aandachtspunten excelleren en daarom worden  elke drie jaar haalbare doelen gesteld. Voor de periode 2016-2018 werden GC Heelsum de volgende doelen gesteld:
 

Landschap en Natuur

 • We zullen de golfbaan nog verder verschralen ter bevordering van toename van het aantal planten en vogelsoorten. We zijn al op de goede weg. In 2013 werden 211 plantensoorten geïdentificeerd en in 2016 waren dat er 322. Enkele bijzondere nieuwe plantensoorten werden waargenomen zoals de brede wespenorchis en klein warkruid.  
Brede WespenorchisKlein Warkruid
 • We streven naar uitbreiding van het heideareaal van 1.2 ha naar 1.5 ha. Dit zal gebeuren aan de achterkant van de vernieuwde bunkers en op plaatsen buiten het spel om het natuurbeeld van de baan te verfraaien. De heide wordt betrokken van Natuurmonumenten.
 • We verwijderen bomen en struiken die niet in het heidelandschap passen zoals Amerikaanse vogelkers, Robinia (Pseudoacacia) en braam. Ook zal de heide bijgehouden worden om vergrassing tegen te gaan.
 • Naast planten, paddenstoelen, reptielen en vogels zullen we de komende jaren ook eenmaal insecten op de golfbaan inventariseren. Aan bijzondere vogels werden in afgelopen periode de roodborsttapuit en de grasmus veelvuldig waargenomen; jammer genoeg neemt het aantal patrijzen en veldleeuwerikken af.
GrasmusVeldleeuwerik
 • Sinds de aanleg van de baan is het aantal paddenstoelen nog vrij gering, maar het aantal neemt gestaag toe. Er werden 12 soorten gevonden waarvan een aantal typisch zijn voor grasvegetaties. Een aantal staat hieronder afgebeeld.
Gewone Beurszwam
 
Gewone Zwavelkop
 
WeidekringzwamGazonvlekplaat


Water

 • We zullen er naar streven om het waterverbruik op fairways en greens te verminderen door in de toekomst bestaande sproeiers zoveel mogelijk te vervangen door sectorsproeiers, waardoor er meer gerichte en efficiënte beregening plaatsvindt. 

Energie

 • We zullen het gebruik van elektriciteit en gas in het clubhuis met ca. 10% verminderen door bestaande verlichting te vervangen door LED verlichting en het plaatsen van sensoren.
 • Er zal een onderzoek gedaan worden naar de haalbaarheid van het plaatsen van zonnepanelen, waardoor clubhuis, buggy’s en machines “eigen” stroom kunnen gebruiken. Evenzo zal er een onderzoek plaats vinden naar de haalbaarheid van het plaatsen van oplaadpalen voor elektrische auto’s.

Producten en leveranciers

 • We gaan met de horeca manager bespreken om meer gebruik te maken van lokale leveranciers en producten.

Milieu

 • We gaan komende jaren werken aan implementatie van de criteria voor de Green Deal sportvelden, waarbij het gebruik van chemische middelen in 2020 teruggebracht gaat worden naar nul.
 • We stimuleren innovaties door robotisering van het maaien en precisietoediening van meststoffen, bestrijdingsmiddelen en water. 

Communicatie

 • We gaan bestuur en clubleden meer bewust maken van het GEO gedachtengoed via besprekingen van onze plannen, berichten en artikelen in nieuwsbrieven, website en clubblad.
 • Verder zullen we het GEO-logo plaatsen op website en clubgebouw.
 • We zullen meer publiceren over natuurontwikkeling in onze golfbaan door middel van artikelen in lokale, regionale, nationale kranten en nieuwsbladen.
 • We zullen aandacht besteden aan het GEO gedachtengoed bij baanwandelingen en open dagen. 

Wat hebben we gedaan om het GEO-certificaat te verkrijgen voor de periode 2016-2018?

Vanuit de baancommissie heeft Pierre de Wit de aanvraag voor GEO-hercertificering 2016-2018 gecoördineerd. Hiertoe moesten inventarisaties (een/tweejaarlijks) van alle plantensoorten, vogelsoorten, reptielen, amfibieën, en paddenstoelen uitgevoerd worden. Overzichten staan vermeld in de aanvraag (zie handboek GEO aanvraag 2016 op de website).
Een overzicht moest worden aangeleverd over het gebruik van water, kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen en brandstoffen in de baan en het gebruik van elektriciteit en gas in de baan en het clubhuis. Dit alles voorzien van plannen hoe dit gebruik te verlagen, zoals hierboven aangegeven. Het is nog interessant te vermelden dat twee middelbare scholieren een enquête gehouden hebben over het draagvlak en de bekendheid met het GEO-certificaat. Hieruit bleek dat onze leden duurzaam beheer van een golfbaan zeer op prijs stellen, maar dat het bezit van een GEO-certificaat geen hoge prioriteit heeft bij de keuze om lid te worden van een golfbclub, of als greenfeeër op een baan te gaan spelen. Er is dus nog werk aan de winkel om leden beter voor te lichten over duurzaam golfbeheer.
 
Pierre de Wit,
lid baancommissie en coӧrdinator GEO-hercertificeringsaanvraag 2016-2018.
Voor tweede keer het GEO-certificaat !