Nieuwsbrief

Vraag de nieuwsbrief aan en blijf op de hoogte van Golfclub Heelsum
Terug02-04-2019

Duurzaamheid Golfclub Heelsum

Hoe duurzaam is Golfclub Heelsum?


Golfclub Heelsum was een van de eerste golfclubs in Nederland die het GEO-certificaat voor duurzaamheid ontving. Dat was in 2013. Daarvoor was ze ook al enkele jaren actief in het kader van “Committed to Green”. GEO staat voor Golf Environmental Organisation. De GEO-certificering is inmiddels door de Nederlandse Golf Federatie (NGF) en de Europese Golf Associatie (EGA) uitgeroepen tot de standaard voor ecologisch beheer.  Dit sig­naal is inmiddels door veel Nederlandse golfbanen opgepakt. Met een GEO-certificaat is het ook makkelijker om op termijn te voldoen aan de Green Deal Sportvelden, wetgeving die gericht is op reductie en uiteindelijk nultolerantie voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. In 2021 of 2022 wordt het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op golfbanen verboden. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt ontheffing verleend. GEO-certificering past in de verduurzaming van onze samenleving die gericht is op economische prestaties (Profit), met respect voor mens en samenleving (People) binnen ecologische randvoorwaarden (Planet), ook bekend als de Triple P-benadering. Nederland telt meer dan 200 golfbanen, waarvan inmiddels meer dan de helft een GEO-certificaat bezit.

De GEO-standaard voor golfbanen houdt in dat er duurzaam beheerd wordt op 6 thema’s:
 1. Landschap en biotopen. Zorg voor behoud en toename van de biodiversiteit in het landschap door flora en fauna te inventariseren, en bedreigde plant- en diersoorten te beschermen. Naast de nationale natuurgebieden, bieden ecologisch onderhouden golfbanen in Nederland hoge natuurwaarde.
 2. Watergebruik. Water is een schaars goed. Golfbaan Heelsum ontwikkelt zich tot een klassieke heidebaan die aangelegd is op droogdalen (Sandrs). Er is gekozen voor grassoorten die redelijk droogteresistent zijn (rood zwenkgras en gewoon struisgras), al hebben we in de zomer van 2018 gezien dat  ook deze grassen niet bestand zijn tegen zeer langdurige droogte en hoge temperaturen, waarbij watertekorten zeer extreem zijn. Toch wordt ernaar gestreefd om een optimale speelkwaliteit te verkrijgen in harmonie met de natuurlijke omgeving met zo weinig mogelijk gebruik van water.
 3. Energie en hulpbronnen. Fossiele energie is eindig en er wordt in Nederland in snel tempo overgestapt naar duurzamere vormen van energie (zonne-energie en windenergie). GC Heelsum zou met gebruik van zonne-energie een bijdrage kunnen leveren aan reductie van het gebruik van fossiele brandstof en ook de energiekosten sterk kunnen verlagen zowel in het clubhuis als daarbuiten (buggy’s, en op termijn misschien ook wel de grasmaaiers).
 4. Producten in de keten. Op een de heidebaan wordt het gebruik van kunstmest tot een minimum beperkt. Sommige baansegmenten kunnen met minder gebruik van kunstmest sneller tot het gewenste heidelandschap leiden. Uit de atmosfeer wordt gemiddeld per hectare al 40 kg stikstof aangevoerd.
 5. Kwaliteit van het milieu. Er wordt gestreefd om geen gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. Zoals eerder vermeld, wordt in het kader van de Green Deal Sportvelden het gebruik in 2021 of 2022 verboden. In onze baan worden met uitzondering van een tweetal herbiciden, geen gewasbeschermingsmiddelen meer gebruikt. Op de greens wordt wel met ijzersulfaat gesproeid tegen mos en schimmelaantasting.
 6. Mens en samenleving. Hoe gaat GC Heelsum om met haar personeel en doet ze aan maatschappelijk verantwoord ondernemen? Is het bestuur, de commissies, vast en tijdelijk personeel zich bewust van duurzaamheidsthema’s zoals afvalmanagement, water- en energieverbruik in baan en clubhuis. Hoe wordt er gecommuniceerd over deze onderwerpen naar de leden en naar buiten?

Opzet voor de GEO-aanvraag 2019-2022


Om over al deze thema’s beleid te ontwikkelen is een werkgroep duurzaamheid GC Heelsum opgericht die ook de nieuwe GEO-rapportage gaat voorbereiden. Tot nu toe telt de werkgroep vijf leden:
 • Pierre de Wit, (lid baancommissie, vz werkgroep)
 • Sietse Brouwer (secr baancommissie)
 • Joop Verhagen (vz Stichting Golfclub Heelsum)
 • Ton Baltissen (lid)
 • Luud Gilissen (lid)
 • Vacature.. (dame)
 • Vacature…(dame)
We zoeken nog twee dames voor de werkgroep duurzaamheid die mee willen werken aan de GEO aanvraag, en die affiniteit hebben met een van de zes thema’s die hierboven genoemd zijn. Heeft u interesse neem dan contact op met Pierre de Wit (pierre.dewit@planet.nl; tel 0638547322/0317-614812).
 

Wat moet er gebeuren voor verkrijging van het nieuwe van het GEO-certificaat 2019-2022?


In de GEO-aanvraag van 2016 heeft GC Heelsum plannen uiteengezet voor de planperiode 2016-2019. De evaluator van onze  nieuwe GEO-aanvraag zal GC Heelsum in de eerste plaats aanspreken op wat er van die plannen terecht is gekomen en vervolgens graag willen weten wat we van plan zijn voor de planperiode 2019-2022. Elke golfbaan heeft zijn sterke en verbeterpunten en het doel is om de laatste t.a.v. duurzaamheid te verbeteren.
 
De GEO doelstellingen voor de planperiode 2016-2019:
Landschap en Natuur
 • We zullen de golfbaan nog verder verschralen ter bevordering van toename van het aantal planten. In 2013 werden 211 plantensoorten geteld, en in 2016 waren dat er 322. Enkele bijzondere plantensoorten werden gevonden  zoals de brede wespenorchis (links) en klein warkruid (rechts).
 • We streven naar uitbreiding van het heideareaal van 1.2 ha naar 1.5 ha. De heide wordt betrokken van Natuurmonumenten.
 • We verwijderen bomen en struiken die niet in het heidelandschap thuishoren zoals Amerikaanse vogelkers, Robinia en braam. 
 • Naast planten, reptielen en vogels zullen we in de planperiode ook insecten inventariseren. Aan bijzondere vogels werden in afgelopen periode de grasmus (linksonder) en roodborsttapuit (rechtsonder) veelvuldig waargenomen; de patrijs en veldleeuwerik zijn helaas in aantal afgenomen.
 • Sinds de aanleg van de baan is het aantal paddenstoelen nog vrij gering maar het aantal neemt gestaag toe. Er werden 12 soorten gevonden waarvan een aantal typisch zijn voor grasvegetatie zoals de weidekringzwam (linksonder) en de bruine satijnzwam (rechtsonder). ​​

Water
 • We zullen ernaar streven om het waterverbruik op fairways, en greens te verminderen door in de toekomst bestaande sproeiers zoveel mogelijk te vervangen door sectorsproeiers waardoor er een meer efficiënte beregening plaatsvindt.
Energie
 • We zullen het gebruik van elektriciteit en gas in het clubhuis met ca. 10% verminderen door bestaande verlichting te vervangen door LED-verlichting en het plaatsen van sensoren.
 • Er zal een onderzoek gedaan worden naar de haalbaarheid van zonnepanelen waarmee clubhuis, buggy’s en machines “eigen” stroom kunnen gebruiken. Ook zal gekeken worden of er oplaadpalen voor elektrische auto’s geplaatst kunnen worden.
Producten en leveranciers
 • We gaan met de horecamanager bespreken om meer gebruik te maken van lokale leveranciers en producten. Misschien kan er ook gekeken worden naar het duurzaamheidsbeleid van de toeleveranciers. 
Milieu
 • We gaan komende jaren werken aan implementatie van de  Green Deal Sportvelden.
 • We stimuleren innovaties bij robotisering van het maaien, precisietoediening van meststoffen, bestrijdingsmiddelen en water. 
Communicatie, mens en samenleving
 • We gaan bestuur en clubleden meer bewust maken van het GEO gedachtengoed in nieuwsbrieven, website en clubblad.
 • Verder zullen we het GEO-logo en certificaat plaatsen op website en clubgebouw.
 • We zullen publiceren over natuurontwikkeling in Golfbaan Heelsum in lokale en regionale kranten.
 • We zullen aandacht besteden aan het GEO gedachtengoed bij baanwandelingen en open dagen. 
 Namens de Werkgroep Duurzaamheid, Pierre de Wit, lid Baancommissie
Duurzaamheid Golfclub Heelsum