Nieuwsbrief

Vraag de nieuwsbrief aan en blijf op de hoogte van Golfclub Heelsum
Terug05-06-2021

De werkzaamheden van de Baancommissie in 2021-2022

De Baancommissie (BACO) heeft binnen de stichting als taak de ontwikkeling en het onderhoud van de baan in samenspraak met het bestuur, de baanmanager en hoofdgreenkeeper aan te sturen. De korte en middellange termijnplannen staan beschreven in het meerjarenplan van de BACO dat jaarlijks wordt bijgesteld. Jaarlijks wordt een werkplan met bijbehorend budget ingediend dat na goedkeuring door het bestuur wordt uitgevoerd. De plannen van de BACO worden ook afgestemd met de Klank Bord Groep (KBG). Bij gezichtsbepalende operaties in de baan wordt eerst advies ingewonnen van baanarchitect Steve Marnoch. Baanmanager en de hoofdgreenkeeper met medewerkers van De Enk Groen en Golf verzorgen het routine onderhoud van de baan zoals staat beschreven in het onderhoudscontract dat met De Enk Groen en Golf is afgesloten. Verder is er de Klusgroep die, soms aangevuld met extra vrijwilligers, in overleg met de BACO gedurende het jaar allerlei onderhoudswerkzaamheden in de baan uitvoert, die niet binnen het onderhoudscontract van De Enk Groen en Golf vallen. Hiertoe horen o.a. het verwijderen van de opslag van bramen, berken, Amerikaanse vogelkers en Robinia in de rough en heide, onderhoud van de heide, reparatie van bewegwijzering, afstandspalen, meubilair en afrastering. Met elkaar zorgen we zo voor onze mooie baan en voor optimaal speelplezier.

De BACO heeft voor 2021-2022 de volgende projecten op het programma staan:

Vernieuwing van de beregeningsinstallatie
Bij aanleg van de golfbaan was alleen in beregening van de greens en foregreens voorzien (2003). Toen in de zeer droge zomer van 2008 grote delen van de fairways verdroogden werd besloten tot uitbreiding van de beregeningsinstallatie naar de fairways. De installatie werd aangelegd door de firma Aquaco, maar omdat in 2003 gekozen was voor een eenvoudig beregeningssysteem kwamen al snel gebreken aan het licht. Omdat grondwater indirect via de vijver werd betrokken bleken sproeiers door algen en wieren, aanwezig in het water, verstopt te raken en uit te vallen. Ook na het betrekken van het grondwater direct uit de grond bleken de problemen niet opgelost. Bovendien was de beregeningscapaciteit beperkt, hetgeen duidelijk aan het licht kwam tijdens de droge zomers van 2018 en 2019. Toen stierf het gras op grote delen van de fairways, en ook de heide legde voor een groot deel het loodje. Op veel dode plekken in gras en heide kwam het onkruid opzetten. Lekkages en uitvallen van sproeiers waren schering en inslag en leidden bovendien tot veel onnodig waterverlies. Omdat de onderhoudskosten steeds hoger werden zonder duidelijke verbetering van de beregening, werd in 2021 besloten tot de aanleg van een nieuwe duurzame beregeningsinstallatie die gegund werd aan de firma Bas van Oosterhout. Na goedkeuring door de ALV wordt begonnen om het huidige beregeningssysteem te vervangen door een installatie die flexibeler is in het gebruik en de fairways en greens efficiënter van water voorziet, en ook waterbesparing oplevert. Ook zal de kwetsbare heide op een aantal locaties via extra aftakkingen van water kunnen worden voorzien wanneer dat gewenst is. Het project zal in 2022 zijn afgerond. Hiermee zal het lokaal afsterven van het fairwaygras en heide tot het verleden gaan behoren en zullen de fairways beter bespeelbaar worden omdat de graszode zich sneller en beter zal herstellen.

Ondulaties in fairways en foregreens
De ondulaties en grasbunkers in een aantal fairways en foregreens zoals bij Airborne 3, 4, 6, 8 en 9, Helsum 1, 4 en 9, en Sandr 2, 3, 6 en 9 zijn mooi maar tegelijkertijd ook moeilijk te onderhouden. Het gras wordt onderin vaak te lang omdat het niet bereikt wordt met de maaier, terwijl op de ruggen bij het maaien juist beschadiging van de graszode optreedt. De Enk Groen en Golf zoekt naar innovatieve oplossingen met aangepaste maaimachines/robots.
 
Aanpassingen van holes en uitbreiding van de heide
De natuurlijke ontwikkeling van een golfbaan is continu onderhevig aan natuurkrachten die we maar gedeeltelijk in de hand hebben; extreme droogte, overmatige regenval of vorst kan het aanzicht van de baan en begroeiing behoorlijk veranderen. Om het spelplezier en uitdaging voor clubleden en gastspelers hoog te houden zijn aanpassingen in de baan soms gewenst. Onze baan werd in 2002 aangelegd door baanarchitect Hans Hertzberger, maar reeds in 2007 werd de Schotse golfbaanarchitect Steve Marnoch ingehuurd om naar Engels voorbeeld de baan te ontwikkelen tot een heidebaan die beter zou passen in het natuurlijke landschap van de Zuid-Veluwe. Ook werd in 2007 de routing van de baan veranderd en werd een aantal Tee-boxen verlegd. Bij gezichtsbepalende operaties in de baan wordt steeds advies ingewonnen bij Steve Marnoch die in principe eenmaal per jaar de baan bezoekt. In 2016 werd het originele keienrijke bunkerzand vervangen door rivierzand, hetgeen de speelbaarheid van de bunkers aanzienlijk heeft verbeterd. De komende twee jaar staat de aanpassing van Helsum 1 en Airborne 5 hoog op het verlanglijstje van de BACO, evenals verbetering van enkele T-boxen.

Continu kijken we in samenspraak met de baanarchitect hoe de speelbaarheid en de uitstraling van de baan verbeterd kan worden. Zo zijn er plaatselijk bomen verwijderd om zichtlijnen te verfraaien, en is ook de lay-out van enkele bunkers aangepast. Vanaf 2010 zijn jaarlijks 1.000 tot 3.000 m3 heideplaggen, betrokken van Natuurmonumenten, op verschillende locaties (buiten het spel) in de baan aangebracht waar eerst de rijke teelaarde was verwijderd. Voor het laatst is dit gebeurd in 2017 o.a. tussen oefengreen en de green van Sandr 9. De aanleg van nieuwe heide is door de droge zomers van 2018 en 2019 min of meer tot stilstand gekomen omdat de aanplant te veel te leiden kreeg van droogte en daarom gedeeltelijk weer verloren ging. Momenteel zijn er op drie locaties in totaal 4000 jonge heideplantjes geplant waar, indien nodig, ook beregend kan worden. Het betreft een locatie tussen afslag en green van Helsum 6, aan de rechterkant van Airborne 9, en links naast de T-boxen van Helsum 9. De heideplantjes die vorig jaar aan de linkerkant van Helsum 8 zijn geplant slaan maar matig aan. We gaan daar eerst voorzieningen treffen voor beregening voordat we meer nieuwe heidestruikjes gaan aanbrengen. De komende jaren zullen we op meerdere locaties (buiten het spel) het heide-areaal uitbreiden. Hiertoe ontwikkelt de BACO momenteel in samenspraak met een lid van de Klusgroep een nieuw heideplan dat geïncorporeerd wordt in de lay-out van de nieuw aan te leggen regeninstallatie. Zo is overleving van nieuw aangeplante heide gegarandeerd en krijgt onze baan steeds meer de uitstraling van een heidebaan.

Renovatie van de paden
De paden slijten door het frequent gebruik van vooral buggy’s en baanmachines, waardoor bij nat weer kuilen ontstaan die steeds verder uitdijen en de afwatering belemmeren. Recent is een aantal paden bij wijze van proef gerepareerd (Helsum 2/3, Helsum 7, Sandr 6/7). De Enk Groen en Golf heeft grind aangebracht ter versteviging van de paden en ook is de afwatering vanaf de paden verbeterd. Als deze paden zich het jaarrond goed houden dan zou dit een oplossing kunnen zijn. Grind is in de diepe ondergrond ooit afgezet door de Rijn en werd later afgedekt met steenrijk zand uit de ijstijd (Salien). Grind komt dus van nature voor in de bodem van Heelsum en past in het concept van de baan en in de natuur die hoort bij het Zuid-Veluwe landschap: schrale heidevelden met zandige vlakten en groepjes inheemse bomen (grove den, berk, zomereik) en struiken (jeneverbes, brem, en misschien ook gaspeldoorn) zoals bijvoorbeeld op het Wekeromse Zand.
Na de winter evalueren we de resultaten van de proefvlakken in de paden.

Toilet in de baan
Al jarenlang wordt er door leden van de club aangedrongen op een toilet in de baan. Ook gastspelers komen regelmatig met vragen naar de aanwezigheid van een toilet. Enkele leden van de BACO hebben onderzocht welk type toilet het best past in natuurlijk landschap van onze baan, en zijn met een voorstel gekomen. Het wordt een droogtoilet (zonder waterspoeling) op de locatie van de schuilhut aan het eind van Sandr 7. Het bestuur heeft hiervoor reeds een budget toegezegd. De schuilhut wordt zo nodig uitgebreid om het toilet te faciliteren.

Veiligheid
Golfen is niet zonder gevaar. De netten van de driving range zijn inmiddels hersteld, maar ze zijn eigenlijk te laag. Zowel op Helsum 1 als Airborne 9 worden steeds vaker driving range ballen over het net geslagen. Dit leidt tot gevaarlijke situaties voor spelers rond de greens van Helsum 1 en Airborne 9. Met de ingebruikname van de Toptracer apparatuur is de situatie verder verslechterd. We zijn in overleg met manager en bestuur voor een oplossing van dit probleem voordat er ongelukken gebeuren.
Bij de oversteekplaatsen op kleine Amerikaweg worden extra waarschuwingsbordjes geplaatst, en worden plaatselijk struiken aangeplant ter vervanging van de afrastering.

Oefenfaciliteiten
De oefenfaciliteiten op de driving range zijn met invoering van Toptracer sterk verbeterd, maar de oefengreens beneden zijn te sterk geonduleerd om het putten op vlakke ondergrond onder de knie te krijgen. De Pro’s kunnen de beginnende golfer de basale putting technieken nu niet goed bijbrengen. We bekijken of het mogelijk is met minimale investeringen meer vlakke stukken in de oefengreen aan te brengen. Zodra de financiën het toelaten zal hieraan worden gewerkt worden.

GEO-certificaat en natuurbeheerplan
Golfclub Heelsum heeft reeds vanaf haar oprichting duurzaam beheer hoog in het vaandel staan. De clubleden zijn er zich van bewust dat ze golfen in een prachtig gebied, “de Helsum”, dat tot begin vorige eeuw onderdeel was van de Veluwezoom. Het beheer is gericht op behoud en zo mogelijk verhoging van de diversiteit in flora en fauna zoals die voorkomt op de Veluwezoom. Golfbaan Heelsum ontving in 2013, haar eerste, in 2016 haar tweede en in 2020 haar derde GEO-certificaat, hetgeen betekent dat de golfbaan duurzaam  wordt beheerd, waarbij o.a. gekeken wordt naar (i) beheer van landschap en natuur, (ii) gebruik van water, kunstmest en pesticiden, (iii) energieverbruik en afvalbeheer. Alle voorgaande GEO-certificaten waren 3 jaar geldig, maar het nieuwe GEO-certificaat is 5 jaar geldig. Het GEO-certificaat met daarin genoemd de plannen voor de komende 5 jaar houdt de hoofdgreenkeeper en manager van de club bij de les. Het gebruik van meststoffen, energie, brandstoffen en water wordt jaarlijks geregistreerd. Ook wordt toezicht gehouden op de geldigheid van vergunningen voor o.a. opslag en gebruik van chemicaliën, meststoffen, brandstoffen, VTA enz. Wanneer de jaarcijfers netjes bijgehouden worden geeft de aanvraag in 2024 veel minder werk dan het afgelopen jaar. In 2021 zal ook het natuurbeheerplan worden bijgewerkt en er wordt geprobeerd om het golfterrein geadopteerd te krijgen bij de KNNV afdeling Wageningen voor inventarisatie van flora en fauna in de breedste zin van het woord (naast vogels, zoogdieren, amfibieën, planten en paddenstoelen zullen dus ook verschillende soorten insecten geïnventariseerd worden).

Kostenbesparingen
Aanpassingen in de baan moeten vaak met een beperkt budget worden uitgevoerd. Daarom kijken we ook naar oplossingen om kosten te besparen. Zo leggen we momenteel een gras-nursery aan achter de driving range. Hierdoor hebben de greenkeepers altijd kant en klare zoden van de juiste grassoort ter beschikking wanneer reparaties in de baan uitgevoerd moeten worden.
 
Samenstelling BACO
Baancommissie in actie tijdens de BACO-cup: (van links naar rechts): Albert Reurink, Pierre de Wit, Peter Smits, Sietse Brouwer en Maarten Frequin.

De BACO bestaat momenteel uit 5 leden: Peter Smits is de voorzitter, Sietse Brouwer secretaris, en Maarten Frequin, Albert Reurink en Pierre de Wit zijn leden die vaak op specifieke projecten worden ingezet. Baanmanager, Gerd-Jan Toonen, hoofgreenkeeper Jeroen Brouwer de Koningen, de bestuursleden Joop Verhagen en Henk de vries en een vertegenwoordiger van De Enk Groen en Golf nemen deel aan de BACO vergaderingen zodat plannen, financiering en uitvoering op elkaar kunnen worden afgestemd.

Vragen?
Mocht je vragen hebben of suggesties aarzel dan niet de BACO te benaderen. Je kunt dat ook doen via (leden van) de Klankbordgroep. Meer informatie over de baan is te vinden op de website onder het kopje https://gcheelsum.nl/nl/baan/over-golfbaan-heelsum/architectuur.
 
De Baancommissie
De werkzaamheden van de Baancommissie in 2021-2022