Nieuwsbrief

Vraag de nieuwsbrief aan en blijf op de hoogte van Golfclub Heelsum
Terug15-04-2016

Aanvraag GEO-hercertificering Golfbaan Heelsum in 2016.

GEO staat voor Golf Environmental Organisation. Golfbaan Heelsum ontving in 2013 haar eerste GEO-certificaat. De GEO-standaard voor golfbaanbeheer is inmiddels door de Nederlandse Golf Federatie en de Europese Golf Associatie (EGA) uitgeroepen tot de standaard.  Dit sig­naal is inmiddels door veel Nederlandse golfbaanbeheerders opgepakt. Met een GEO-certificaat is het makkelijker om op termijn te voldoen aan de Green Deal Sportvelden, wetgeving die gericht is op reductie en uiteindelijk verbod op het gebruik van pesticiden voor niet agrarisch gebruik. In 2020 is het gebruik van pesticiden in Golfbanen verboden. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt ontheffing verleend. GEO-certificering past ook in verduurzaming van onze samenleving. Duurzaam beheer is gericht op economische prestaties (Profit), met respect voor mens en samenleving (People) binnen ecologische randvoorwaarden (Planet) ook bekend als de Triple P-benadering. Nederland telt meer dan 200 golfbanen, waarvan 56 een GEO-certificaat bezitten, terwijl 33 golfbanen bezig zijn een GEO-certificaat te verkrijgen.

De GEO-standaard voor golfbanen houdt in dat er duurzaam beheerd wordt op 6 thema’s:
 1. Landschap en biotopen.
  Zorg voor behoud en toename van de biodiversiteit in het landschap door flora en fauna te inventariseren, en bedreigde plant- en diersoorten te beschermen. Na de nationale natuurgebieden, bieden golfbanen in Nederland de hoogste natuurwaarde.
 2. Watergebruik.
  Water wordt een schaars goed. Golfbaan Heelsum ontwikkelt zich tot een klassieke heidebaan die aangelegd is op droogdalen (Sandrs). Er is gekozen voor grassoorten die droogteresistent zijn. Er wordt getracht een optimale speelkwaliteit te verkrijgen in harmonie met de natuurlijke omgeving met zo weinig mogelijk watergebruik.
 3. Energie en hulpbronnen.
  Fossiele energie is eindig en er ontstaat steeds meer druk om over te stappen naar duurzame vormen van energie (zonne-energie en windenergie).
 4. Producten in de keten.
  In de heidebaan wordt het gebruik van kunstmest tot een minimum beperkt. Sommige baansegmenten kunnen met minder gebruik van kunstmest sneller tot het gewenste heidelandschap leiden. Hoe kunnen we deze baansegmenten verder doen verschralen? Hoe staat het met de gescheiden afvalinzameling in de baan en rond het clubhuis?
 5. Kwaliteit van het milieu.
  Er wordt gestreefd om minimale hoeveelheden en zo mogelijk geen pesticiden te gebruiken. In het kader van de Green Deal Sportvelden wordt het gebruik in 2020 verboden. Hoe staat het met het pesticiden gebruik van onze golfbaan?
 6. Mens en samenleving.
  Hoe gaat de golfclub om met haar personeel en doet men aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Is het bestuur, de commissies, vast en tijdelijk personeel zich bewust van duurzaamheidsthema’s zoals afvalmanagement, water- en energieverbruik in baan en clubhuis. Hoe wordt er gecommuniceerd over deze onderwerpen naar de leden en naar buiten?  
Wat moet er gebeuren voor GEO-hercertificering in 2016?

Vanuit de baancommissie coӧrdineert Pierre de Wit de aanvraag voor GEO-hercertificering.  Het GEO-proces start met een inventarisatie van plannen voor de komende drie jaar door de baancommissie t.a.v. de zes duurzaamheidsthema's. Hebben we alle doelstellingen van 2013 gehaald? Het is belangrijk dat we ten minste voldoen aan wet- en regelgeving.
Punten die voor de hercertificering 2016 bijzondere aandacht vragen zijn:
 1. Verdere ontwikkeling tot heidebaan en bevordering van diversiteit van flora en fauna in de baan.
 2. Terugdringing van water- en energieverbruik in baan en clubhuis.
 3. Efficiёnter maaien van fairways en greens m.b.v. robots en digitale kaart 
Een GEO-onderzoeksproject en enquête wordt uitgevoerd door de jeugdleden Jan Jelles Rupert en Teun Knook.
 
De baancommissie krijgt voor de GEO-hercertificering hulp van twee middelbare scholieren die lid zijn van Golfclub Heelsum: Jan Jelles Rupert en Teun Knook. Ze gaan bovengenoemde punten nader onderzoeken in een project en houden een enquête onder de clubleden over bekendheid met GEO.
Alle clubleden worden uitgenodigd om de enquête in te vullen. Invulling neemt niet meer dan twee minuten van uw tijd. Bovendien zal onder de respondenten een green fee verloot worden die toegang geeft op een van de clubs van 27.

Hier vindt U de link naar de enquête.
 
Pierre de Wit, namens de baancommissie, coӧdinator GEO-hercertificering 2016.
Aanvraag GEO-hercertificering Golfbaan Heelsum in 2016.