Regels

Plaatselijke regels (Local Rules)
 1.  Aangepaalde beplanting
  Aangepaalde beplanting wordt beschouwd als vast obstakel. De speler moet de aangepaalde beplanting ontwijken volgens R16.1f indien:
  • De bal op of tegen de aangepaalde beplanting ligt, en/of
  • De aangepaalde beplanting vormt een belemmering voor het innemen van de stand, en/of
  • De aangepaalde beplanting vormt een belemmering voor de voorgenomen swing.
   
 2. Afstandspalen
  De afstandspalen (150 m1 paarse kop en 100 m1 zwarte kop) worden beschouwd als vast obstakel. Deze mogen zonder straf worden ontweken volgens R16.1.
   
 3. Vast obstakel nabij de green (bv sproeikoppen)
  Een vast obstakel mag worden ontweken volgens R16.1. De speler heeft een extra mogelijkheid om een belemmering door een vast obstakel te ontwijken als het obstakel zich dicht bij de green en op de speellijn bevindt:
  Als de bal in het algemene gebied ligt, dan mag de speler een vast obstakel ontwijken indien:
  • Het obstakel zich op de speellijn bevindt, én
  • Het obstakel binnen twee clublengtes van de green ligt, én
  • Het obstakel binnen twee clublengtes van de bal ligt.
  Uitzondering: Bij een duidelijk onredelijke speellijn mag er niet zonder straf ontweken worden.
   
 4. Grond in bewerking (GUR)
  GUR is aangegeven door blauwe markeringen en moet worden beschouwd als een verboden speelzone. Indien er sprake is van belemmering door GUR, dan is de speler verplicht deze belemmering zonder straf te ontwijken volgens R16-1.
   
 5. Dropping Zones
  Als het bekend of praktisch zeker is dat de bal in de hindernis ligt bij Sandr 9 of Airborne 9, dan mag (met één strafslag) de hindernis ontweken worden volgens R17.1. Het referentiepunt kan bij deze hindernis zodanig zijn dat geen dropzone bepaald kan worden waarvoor geldt dat die niet dichter bij de hole ligt (anders dan de laatste plaats waar werd geslagen). In dat geval mag een speler de oorspronkelijke bal, of een andere bal, in de dropzone droppen. Deze dropzones liggen richting clubhuis en zijn gemarkeerd door een wit vierkant met de letters DZ. Deze dropzone is een dropzone als bedoeld in R14.3.
   
 6. Sleuven/groeven/gaten ten gevolge van hevige regelval in bunkers
  Duidelijk zichtbare sleuven/groeven/gaten in bunkers die het gevolg zijn van hevige regenval mogen worden beschouwd als abnormale terreinomstandigheid en mogen daarom worden ontweken volgens R16.1.
   
 7. Eikenprocessierupsen
  Als er bomen zijn waar de eikenprocessierups een gevaar oplevert, dan zijn deze bomen als zodanig herkenbaar gemarkeerd. Waar dit een gevaar op de baan kan opleveren, mag de speler, als de bal niet in een hindernis ligt, de boom zonder straf ontwijken volgens R16.1. Bij het ontwijken van de belemmering, moet de speler een bal droppen (R16.1b en R16.1c) binnen één clublengte van, of plaatsen (R16.1c) op, het dichtstbijzijnde punt niet dichter bij de hole, waar de eikenprocessierupsen geen gevaar opleveren (hiervoor wordt een afstand van 4 meter van de buitenste rand van de boom aangehouden).

  Als de bal in een hindernis ligt, mag de speler met één strafslag de hindernis ontwijken volgens R17.1d. Als er dan nog steeds belemmering is door de eikenprocessierups, dan mag de speler zonder verdere straf de boom ontwijken.

  Straf voor overtreding van plaatselijke regels 1 t/m 8:
  De straf voor het spelen van de bal van af een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regels de algemene straf volgens R14.7a (2strafslagen bij strokeplay, verlies van de hole bij matchplay).
   
 8. Let op: Vliegtuig bij Sandr 9 en Airborne 9
  Het vliegtuig bij Sandr 9 en Airborne 9 is een vast obstakel dat deels in, en deels buiten de hindernis ligt. Alleen wanneer de bal buitende hindernis ligt, dan mag het vliegtuig zonder straf worden ontweken volgens R16.1. Ligt de bal in de hindernis, dan mag het vliegtuig niet worden ontweken en kan alleen R17 worden toegepast.

Tijdelijke plaatselijke regel bij Helsum 1
Aan de rechterkant van de fairway van Helsum 1 is een rode hindernis gemarkeerd als verboden speelzone (rode palen met groene koppen). Deze verboden speelzone grenst direct aan de out-of-bounds van de drivingrange. Indien een bal in de verboden speelzone ligt, mag deze niet worden gespeeld en moet een van de opties van de hindernisregel 17.1d worden toegepast en 1 strafslag worden geteld. 

 • Optie 1: terug naar de plaats waar de laatste slag is gemaakt. 
 • Optie 2: een bal droppen achter de verboden speelzone op de lijn die loopt vanaf de vlag door het kruispunt waar de bal de hindernis inging.
 • Optie 3: een bal droppen binnen 2 clublengten vanaf het kruispunt waar de bal de grens van de verboden speelzone is gepasseerd en niet dichter bij de hole.
 • NB Het is niet toegestaan de verboden speelzone te betreden om bijvoorbeeld de bal te zoeken of te pakken.
 • NB De palen die de verboden speelzone markeren zijn vaste obstakels en mogen niet worden verwijderd. Als de bal buiten de verboden speelzone ligt en er is last van zo’n paal, dan mag deze worden ontweken volgens R16.1.

Straf voor het overtreden van deze plaatselijke regel: 2 strafslagen bij strokeplay en verlies van de hole bij matchplay.

NB. Het is verboden deze kwetsbare gebieden te betreden.

 1. Wij groeten elkaar.
   
 2. Wij behandelen onze baan alsof deze van ons is.
   
 3. Wij harken de bunkers altijd aan en leggen de hark naast de bunker in het verlengde van het spel.
   
 4. Wij repareren altijd eigen pitchmarks en ook die van anderen.
   
 5. Wij rijden nooit met onze trolleys of handicarts over de green of voorgreen.
   
 6. Wij rijden nooit met onze trolleys of handicarts over de tee, maar laten ze bij voorkeur  op de paden staan.
   
 7. Wij rijden nooit met onze trolleys of handicarts tussen de bunkers en de green.
   
 8. Wij rijden nooit met onze trolleys of handicarts over de gebieden die met witte lijnen zijn gemarkeerd.
   
 9. Wij rijden nooit door de waste area’s met trolleys, en laten ze netjes achter.
   
 10. Wij rijden nooit met onze trolleys of handicarts door de rough.
   
 11. We spelen nooit uit de GUR; bij wintergreens betreden we onze zomergreens (GUR) niet.
   
 12. Wij roepen ‘Fore’ als de bal die we spelen gevaar kan opleveren voor andere spelers. Oók op de driving range, als de bal over het net gaat.
   
 13. Wij laten snelle flights achter ons door als voor ons ruimte is.
   
 14. Wij nemen de bal op als we Stableford spelen en geen punten meer kunnen scoren.
   
 15. Wij spreken andere spelers aan, als zij zich niet aan de etiquette houden.
 

Baanreglement Golfbaan Heelsum

1. Toepasselijkheid

1.1 Dit reglement is van toepassing op een ieder die de golfbaan Heelsum (hierna: golfbaan), de
oefenfaciliteiten, de parkeerplaats en gebouwen eigendom van de Golfbaan Heelsum (statutaire naam:
Stichting Golfbaan Heelsum) betreedt.

1.2 Dit is een reglement van Golfclub Heelsum en zijn de algemene voorwaarden van Golfbaan Heelsum.

2. Openingstijden

2.1 De golfbaan is geopend van zonsopgang tot zonsondergang.

2.2 De golfbaan kan geheel of gedeeltelijk worden gesloten door de baanmanager in verband met weers- of
terreinomstandigheden, wedstrijden, evenementen, speciale feestdagen of gebruik door derden. Als de baan gesloten is, staat dat vermeld op de website gcheelsum.nl.

2.3 Het clubhuis, receptie en de drivingrange met oefenfaciliteiten, zijn geopend op de tijden als vermeld op
de website: gcheelsum.nl

2.4 De parkeerplaats is altijd geopend.

2.5 Het is verboden om buiten de openingstijden de golfbaan, de drivingrange met oefenfaciliteiten en het
clubhuis te betreden, uitgezonderd zijn vergaderingen en horeca activiteiten.

3. Toegang golfbaan

3.1 De golfbaan is alleen toegankelijk voor leden/aangeslotenen van Golfclub Heelsum, greenfeespelers,
competitiespelers, cursisten van de golfschool, alsmede andere door de baanmanager toegestane
speelgerechtigden (hierna gezamenlijk: spelers), tenzij hierna anders vermeld.

3.2 Elke speler dient een geldig toegangsbewijs (taslabel of gastenkaart) zichtbaar aan de eigen golftas te dragen en over een scorekaart met de starttijd voor de betreffende lus te beschikken.

3.3 Houders van een baanpermissie en kinderen (spelers) tot en met acht jaar hebben uitsluitend toegang tot de golfbaan indien vergezeld van een volwassene in het bezit van een geldige NGF pas met minimaal handicap 54.

3.4 Niet-spelende personen, zoals caddies, hebben alleen toegang tot de baan als zij met een speler meelopen. De speler is voor deze niet-spelende persoon verantwoordelijk.

3.5 Huisdieren zijn op de golfbaan niet toegestaan. Een speler mag wel een hond meenemen in de baan.
Voor de voorwaarden waaronder dit mag, verwijzen wij naar het Hondenreglement Golfbaan Heelsum.

4. Reserveringsprocedure

4.1 Alle spelers zijn verplicht een starttijd te reserveren. Reserveren kan via de website of bij de receptie.

4.2 De reservering kan maximaal 7 dagen voor de starttijd plaatsvinden.

4.3 Indien in een flight nog geen 4 spelers (is maximum) zijn ingeschreven is het mogelijk om in deze flight bij te boeken.

4.4 In een flight is de maximale flight handicap van toepassing, de handicap van de gezamenlijke spelers in die flight mag niet groter zijn dan een door het bestuur bepaald getal. Bij overschrijding moet een speler een nieuwe flight reserveren.

4.5 Iedere speler van de golfbaan dient zich aan te melden via de terminals in de hal of bij de receptie. Bij de terminal of de receptie ontvangt u de sticker met uw starttijden en lussen. Wedstrijdspelers melden zich bij de wedstrijdleiding.

4.6 Greenfeespelers dienen zich persoonlijk bij de receptie te melden en daarbij een voor het speeljaar geldige NGF kaart met een handicap van 54 of minder te overleggen. Daarbij kan aanvullende legitimatie worden verlangd.

4.7 Voor en na de openingstijden van het clubhuis dienen leden de voor hun gereserveerde scorekaart uit de daarvoor bestemde bak buiten bij de ingang van het gebouw te halen. Bij een gesloten receptie, waarbij het clubhuis geopend is, moeten leden zich aanmelden via de terminal in de hal.

4.8 Bij een gesloten receptie, waarbij het clubhuis geopend is, moeten greenfeespelers zich melden voor hun starttijd in het restaurant. Hier krijgen zij hun startbewijs en moeten aldaar afrekenen.

5. Annulering reservering en gevolgen “no-show”

5.1 Indien een speler voorziet dat hij niet op de gereserveerde starttijd een ronde kan spelen, dient hij deze starttijd zo spoedig mogelijk te annuleren via de website, app, terminal of door te geven aan de receptie.

5.2 Het afbreken van een 18 holes reservering na het spelen van 9 holes wordt direct gemeld bij de marshal of receptie.

5.3 Van een “no-show” is sprake als een speler zich niet voorafgaande aan de gereserveerde starttijd heeft
aangemeld via de terminal of receptie, het afbreken van een 18 holes reservering na het spelen van 9 holes
niet meldt, of voor of na de openingstijden van het clubhuis zijn kaart niet heeft afgehaald.

5.4 Een “no-show” wordt door de receptie geregistreerd.

5.5 Bij een herhaalde “no-show” kunnen aan de speler sancties worden opgelegd.

6. Startprocedure

6.1 De starttijd bepaalt de volgorde op afslagplaats.
De marshal kan een andere indeling, volgorde of afslagplaats (lus) bepalen. Bij wedstrijden wordt de
startvolgorde bepaald door de wedstrijdleiding.

6.2 De speler dient zich uiterlijk 10 minuten voor de gereserveerde starttijd te melden op de afslagplaats.
Anders verliest de speler het recht om op gereserveerde starttijd af te slaan.

6.3 De receptie en marshals kunnen bij calamiteiten (bijv. mist) de startvolgorde aanpassen.

6.4 Wanneer een 18-holer op hole 10 aankomt, dan is hij een doorloper, kan het zijn dat er een startflight
staat. De doorloper heeft dan voorrang. De startflight kan daarna starten want hij hoeft maar één doorloper
voor te laten gaan. De startflight mag echter pas starten als het zijn gereserveerde tijd is.

6.5 Flights van meer dan vier personen zijn absoluut niet toegestaan.

7. Speelsnelheid

7.1 De maximale speeltijd van de lussen Airborne en Sandr bedraagt 2 uur en 6 minuten en de tijd voor
Helsum is 1 uur 57 minuten. Alle spelers dragen de verantwoordelijkheid dat deze speeltijd wordt
aangehouden.

7.2 De marshal/receptie kan in geval van drukte in de baan op elk moment beslissen, dat flights worden
gesplitst, samengevoegd of dat op een andere baanlus kan worden doorgespeeld.

8. Golfregels en etiquette

8.1 Op de golfbaan gelden de laatst vastgestelde golf- en etiquetteregels en wel de Nederlandse vertaling
door de NGF van de “rules of golf” als vastgesteld door de R&A.

8.2 Daarnaast gelden de local rules van Golfbaan Heelsum die op de scorekaart vermeld staan en tijdelijke local rules die op publicatieborden en de website bekend zijn gemaakt.

8.3 Overigens dienen alle bezoekers aan de golfbaan, het restaurant en het golfbaancomplex zich te houden aan de geschreven en ongeschreven normen van veiligheid en fatsoen.

8.4 Op het gehele complex, uitgezonderd het daarvoor aangewezen gedeelte van het terras, is een
rookverbod van toepassing.

9. Kleding en uitrusting

9.1 Spelers op de golfbaan en oefenfaciliteiten zijn gekleed volgens de algemene normen van beschaving en mode bij het golfspel.

9.2 Golfschoenen: Stalen spikes onder golfschoenen zijn niet toegestaan.

9.3 Dames:

 • Polo met kraagje, eventueel mouwloos
 • Shorts, rok of jurk tot iets boven de knie
 • (Spijker)broek zonder vlekken, rafels of scheuren

9.4. Heren:

 • Polo met kraag
 • Shorts tot iets boven de knie
 • (Spijker)broek zonder vlekken, rafels of scheuren

9.5 In het clubhuis: Petten en hoeden af

9.6 Het is niet toegestaan, dat meerdere spelers samen gebruik maken van één uitrusting of golftas. Dit is
wel toegestaan als twee spelers samen als partners in een flight spelen, mits beide toegangsbewijzen aan
de golftas zijn bevestigd.

9.7 Het gebruik van driving range ballen in de baan is niet toegestaan.

9.8 Een mobiele telefoon is toegestaan, mits het geluid uit staat of op een trilstand staat en het spel niet
verstoort.

10. Zorg voor de baan

10.1 Alle spelers dienen de grootst mogelijke zorg voor de baan in acht te nemen. Dit houdt onder meer in:

a. pitchmarks op de greens herstellen en altijd een pitchfork op zak hebben;

b. de vlag na het uitnemen voorzichtig op of naast de green neerleggen;

c. bunkers betreden en verlaten aan de lage kant;

d. bunkers aanharken en harken terugleggen met de tanden naar beneden;

e. het betreden van waste-area’s vermijden en zelf daarin gemaakte afdrukken zoveel mogelijk te
egaliseren;

f. uitgeslagen plaggen op de fairway en in de rough terugleggen en aandrukken;

g. golfdraagtassen ruim buiten de greens neerleggen;

h. met trolleys en golf(handi)carts niet over tees, greens, waste area’s en door droogdalen te rijden en daarmee ook niet op aprons en tussen greens en bunkers en door de rough te rijden;

i. aangegeven loop- en rijroutes volgen;

j. overige aangegeven aanwijzingen in de baan in acht nemen, bijvoorbeeld ten aanzien van
waterhindernissen, paden en jonge beplanting;

k. afval deponeren in de daarvoor bestemde bakken. De cups voor tee markers alleen voor afgebroken
tees gebruiken.

10.2 Oefenswings op de tees zijn toegestaan als onderdeel van de swingroutine mits de grond niet wordt geraakt.

10.3 Het is niet toegestaan ballen uit de vijver te halen.

11. Baanpersoneel en pro’s

11.1 Het baanpersoneel heeft te allen tijde voorrang. Alleen als zij op veilige afstand zijn of als zij een teken geven mag verder worden gespeeld.

11.2 Andere dan aan de baan verbonden professionals zijn niet bevoegd tot het geven van golfinstructie, tenzij met voorafgaande toestemming van de baanmanager.

11.3 Lesgevende professionals met hun leerlingen hebben uitsluitend op de oefenfaciliteiten voorrang op andere spelers.

12. Oefenfaciliteiten

12.1 De oefenfaciliteiten zijn alleen toegankelijk voor spelers, cursisten of door de receptie gerechtigde
personen.

12.2 De instructies van de golfprofessionals, de baanmanager, de receptie en de marshals dienen onverwijld te worden opgevolgd.

12.3 Op de drivingrange dient men uitsluitend af te slaan van de aangegeven afslagplaats.

12.4 Op de drivingrange dient men de concentratie van anderen niet te verstoren.

12.5 Het is verboden om drivingrange ballen mee te nemen.

12.6 Het rapen van ballen op de drivingrange is verboden.

12.7 Na gebruik van oefenballen rond/op oefengreens en bunkers dient men deze ballen weer terug te brengen.

12.8 Na gebruik van de manden moeten deze worden teruggebracht naar de ballenautomaat.

12.8 Men dient oefenbunkers na gebruik weer netjes aan te harken.

13. Schade aan zaken

13.1 Het gebruik van de golfbaan, de daaraan verbonden terreinen en gebouwen is volledig voor eigen risico. Golfbaan Heelsum, Golfclub Heelsum, en alle daaraan verbonden personen en personeelsleden zijn
niet aansprakelijk voor verlies en/of schade aan zaken door welke oorzaak dan ook.

13.2 Indien materialen of voorwerpen toebehorend aan, en/of in huur van, en/of anderszins in gebruik van Golfbaan Heelsum of Golfclub Heelsum, door de gebruiker worden beschadigd, is deze gehouden de toegebrachte schade te vergoeden.

14. Ongevallen en letsel

14.1 Een speler die een ongeval en/of letsel aan een ander veroorzaakt binnen of buiten de golfbaan is
verplicht deze andere zoveel mogelijk van hulp te voorzien en zo spoedig mogelijk de receptie op de hoogte te brengen viahet noodnummer 06 21 49 63

13. Bij ernstig letsel dient eerst 112 te worden gebeld.

14.2 Bij een ongeval en/of letsel is in beginsel de veroorzaker zelf aansprakelijk. Deze dient alles in het werk te stellen om de schade onder zijn verzekering gedekt te krijgen. Ook is de veroorzaker verplicht de namen van getuigen vast te leggen en een verklaring te schrijven en deze zo spoedig mogelijk aan de baanmanager van Golfbaan Heelsum te sturen.

14.3 Golfbaan Heelsum is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van ongevallen of letsel tenzij haar verzekering voor die schade dekking biedt. Golfbaan Heelsum is voor die schade verzekerd op basis van de collectieve verzekering van de NGF met een secundaire dekking tot een bedrag van €2.500.000 per aanspraak.

15. Onweer en mist

15.1 Bij risico van onweer dienen alle spelers de aparte onweerinstructie die bij de receptie ligt mee te nemen en nauwgezet op te volgen.

15.2 Indien een hoornsignaal 5 seconden klinkt of tussen een bliksem en de daarop volgende donder minder dan 12 seconden zit, dienen alle spelers het spel te staken en een veilige plek op te zoeken zoals de op de scorekaarten aangegeven schuilplekken.

15.3 Op Golfbaan Heelsum geldt een mistprotocol. Dit betekent dat de baan tijdelijk gesloten kan worden als het zicht onvoldoende is, want dat levert namelijk gevaar op voor spelers, marshals en greenkeepers.

15.4 Wanneer is het veilig om bij mist af te slaan? Het ijkpunt is het zicht vanuit het clubhuis over de vijver
naar de bomen bij de boerderij. Als deze niet meer zichtbaar zijn, zal de baan tijdelijk worden gesloten. Op de eerste hole van elke 9 holes lus zal een ketting worden geplaats met de aanduiding: ‘Baan tijdelijk gesloten i.v.m. mist’. Op de website zal bij de baanstatus worden aangegeven dat de baan ‘Wegens mist tijdelijk gesloten’ is. Zodra er weer voldoende zicht is en het veilig is om af te slaan, gaat de baan weer open.

16. Naleving reglement en sancties

16.1 Alle spelers worden geacht dit reglement te kennen en te handelen naar de letter en de geest van dit
reglement.

16.2 Het afwijken van dit reglement is alleen toegestaan met een van de baanmanager of receptie verkregen schriftelijke toestemming die te allen tijde beschikbaar moet zijn voor controle.

16.3 Alle spelers zijn verplicht de aanwijzingen van de baanmanager, receptie en marshals op te volgen.

16.4 Bij overtreding van dit reglement, zijn de receptie, baanmanager en de marshal gerechtigd om een speler een waarschuwing te geven. Deze waarschuwing zal schriftelijk worden uitgereikt aan de speler door de baanmanager. Bij drie waarschuwingen zal het bestuur van Golfbaan Heelsum, overgaan tot schorsing van het lid voor de duur van één maand.

16.5 Bij ernstige overtreding van dit reglement zijn de baanmanager of de marshal gerechtigd om een speler
onmiddellijk te verbieden om de baan te betreden of verder te spelen.

17. Vaststelling en inwerkingtreding

17.1 Dit reglement is vastgesteld door de besturen van Golfbaan  Heelsum en Golfclub Heelsum op 19 januari 2021.

17.2 Het reglement treedt in werking op 1 januari 2021.

Hondenreglement Golfbaan Heelsum

1. Toepasselijkheid

1.1 Een lid van Golfclub Heelsum of een greenfeespeler mag een hond slechts meenemen tijdens zijn golfspel op de
golfbaan Heelsum (hierna: golfbaan) na een schriftelijke toestemming van de baanmanager van Golfbaan Heelsum (statutaire naam: Stichting Golfbaan Heelsum), aldus het baanreglement.

1.2 In dit reglement staan de voorwaarden waaronder de toestemming wordt verleend.

2. Hondenlabel

2.1 Voor de toegestane hond krijgt de speler een hondenlabel.

2.2 Het hondenlabel dient door de speler zichtbaar aan zijn eigen golftas te hangen.

3. Toegang

3.1 Het is niet toegestaan om honden mee te nemen in het geval op een van de lussen van de golfbaan:

a. Een competitiewedstrijd wordt gespeeld.

b. Een club- of business wedstrijd wordt gespeeld.

c. Een lus is verhuurd aan een bedrijf.

3.2 Het is de verantwoordelijkheid van de speler om zich er voor elke voorgenomen golfspel met hond van te
vergewissen dat zich geen geval als bedoeld in lid 1 voordoet.

4. Regels

4.1 Naast de in het baanreglement opgenomen regels gelden voor de spelers met hond de volgende aanvullende
regels:

a. Honden mogen het golfspel niet verstoren door geblaf of het lopen naar spelers in andere flights.

b. Honden dienen te zijn aangelijnd.

c. Honden zijn niet toegestaan in het clubhuis inclusief horeca.

d. Een speler dient altijd een poepzak bij zich te hebben.

e. Alle poep die een hond op de golfbaan, waaronder rough, laat, dient de speler op te ruimen.

5. (Dreigende) overtreding en sancties

5.1 Bij overtreding of dreigende overtreding van het baanreglement of deze voorwaarden zijn de baanmanager of
de marshal gerechtigd om een speler onmiddellijk te verbieden om nog verder met de hond te spelen, waarna de speler de spelronde dient af te breken. De speler mag dan die dag verder spelen zonder hond mits voorzien
van een nieuwe starttijd.

5.2 De baanmanager kan de toestemming zonder gegronde redenen weigeren of te allen tijde intrekken.

6. Beroepsmogelijkheden

6.1 Voor een lid van Golfclub Heelsum staat tegen een besluit tot intrekking van de toestemming beroep open conform het laatste vastgestelde  beroepsreglement van Golfclub Heelsum.

6.2 Tegen alle overige besluiten zoals de weigering en een onmiddellijk verbod in vorige artikel staat geen beroep open.

7. Vaststelling en inwerkingtreding

7.1 Dit reglement is vastgesteld door het bestuur van Golfbaan Heelsum en Golfclub Heelsum in november 2020.

7.2 Het reglement treedt in werking op 1 januari 2021.